Իրավաբանական վարչություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչությունն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

 

ա) իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և նախապատրաստում,  դրանց վերաբերյալ իրավական-փորձագիտական եզրակացությունների ներկայացում,

 բ) իրավական ակտերի նախագծերի պատրաստման աշխատանքների վերահսկում, նախարարի նորմատիվ բնույթի հրամանները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական գրանցման ներկայացման աշխատանքների կազմակերպում,

գ) աջակցություն՝ աշխատակազմի և համակարգի կազմակերպությունների կողմից ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի կիրարկման գործընթացներին, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման ապահովում,

դ) նախարարության կողմից կնքվող քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի մշակում, միջազգային, միջպետական պայմանագրերի մշակման աշխատանքներին մասնակցություն, բնօրինակների հաշվառման և գրանցման աշխատանքների վերահսկում,

ե) դատական և պետական այլ մարմիններում նախարարության ներկայացուցչության ապահովում, նախարարությունում վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների և վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյանների վարման նկատմամբ վերահսկողության ապահովում,

զ) նախարարություն դիմած քաղաքացիներին իրավաբանական խորհրդատվության և նրանց կողմից ներկայացված դիմումների և բողոքների վերաբերյալ պատասխանների տրամադրում,

է) օրենքով սահմանված կարգով ՀՀ պետական գույքի մասնավորեցման կամ լուծարման գործընթացի նախապատրաստման աշխատանքներին մասնակցություն,

ը) օտարերկրյա պետություններում գյուղատնտեսության ոլորտների իրավական կարգավորման կառուցակարգերի ուսումնասիրման վերլուծություն և ոլորտի օրենսդրության մոտարկման համակարգում և կազմակերպում, 

թ) կառավարության նիստի, նախարարական կոմիտեների նիստերի օրակարգերում ընդգրկված նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում:

 

Վարչության պետ` Գուրգեն Ավագյան

Հեռ.` (+37411) 529 231

Էլ.փոստ՝ gurgen.avagyan@minagro.am

 

 

Իրավական ակտերի փորձաքննության և  դատական ներկայացուցչության բաժնի  պետ` Քրիստինե Գևորգյան

Հեռ.` (+37411) 526 367  

Էլ.փոստ՝ qristine.gevorgyan@minagro.am

 

 

Իրավական ապահովման և պայմանագրային բաժնի պետ` Լիանա Գրիգորյան

Հեռ.` (+37411) 526 367  

Էլ.փոստ՝ liana.grigoryan@minagro.am

 

 Իրավաբանական վարչության կանոնադրություն

 

 

Տպել