Ագրովերամշակում

Աղյուսակ  N 1

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների 2014-2018 թվականների արտադրության ծավալները

aghyusak11

 Աղյուսակ N 2

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական հումքի վերամշակումից ստացված հիմնական արտադրատեսակների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավության մակարդակը և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժինը 2016-2018 թվականներին՝ հաշվարկված
 ըստ ՀՀ ԱՎԾ և մաքսային վիճակագրության տվյալների

 

aghyusak22

Աղյուսակ N 3

ՀՀ վերամշակող արդյունաբերության ընկերությունների կողմից 2014-2018 թվականներին պտղի, բանջարեղենի և խաղողի գնումների ծավալները

aghyusak33

 

Աղյուսակ N 1

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների 2013-2017 թվականների արտադրության ծավալները

page1

page1-2

Աղյուսակ N 2

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական հումքի վերամշակումից ստացված հիմնական արտադրատեսակների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավության մակարդակը և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժինը 2015-2017 թվականներին՝ հաշվարկված

 ըստ ՀՀ ԱՎԾ և մաքսային վիճակագրության տվյալների

 page2

 

Աղյուսակ N 3

ՀՀ վերամշակող արդյունաբերության ընկերությունների կողմից 2015-2017 թվականներին պտղի, բանջարեղենի և խաղողի գնումների ծավալները

 page3

 

 

Աղյուսակ N 1

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների 2012-2016 թվականների արտադրության ծավալները

agroveramsh

Աղյուսակ N 2

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական հումքի վերամշակումից ստացված հիմնական արտադրատեսակների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավության մակարդակը և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժինը 2014-2016 թվականներին՝ հաշվարկված

 ըստ ՀՀ ԱՎԾ և մաքսային վիճակագրության տվյալների

 

agroveramsh1

Աղյուսակ N 3

ՀՀ վերամշակող արդյունաբերության ընկերությունների կողմից 2012-2016 թվականներին պտղի, բանջարեղենի և խաղողի գնումների ծավալները

 agroveramsh2

 Աղյուսակ N 1

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների 2011-2015 թվականների արտադրության ծավալները

 

aghyusak1_01

 

 

 Աղյուսակ N 2

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական հումքի վերամշակումից ստացված հիմնական արտադրատեսակների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավության մակարդակը և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժինը 2013-2015 թվականներին՝ հաշվարկված ըստ ՀՀ ԱՎԾ-ի տվյալների

 

aghyusak2

 

Աղյուսակ N 3

ՀՀ վերամշակող արդյունաբերության ընկերությունների կողմից 2010-2014 թվականներին պտղի, բանջարեղենի և խաղողի գնումների ծավալները

 

aghyusak3_01

 

 Աղյուսակ N 1

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների 2010-2014 թվականների արտադրության ծավալները

 

 

1 (1)

 

 

 Աղյուսակ N 2

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական հումքի վերամշակումից ստացված հիմնական արտադրատեսակների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավության մակարդակը և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժինը 2012-2014 թվականներին՝ հաշվարկված ըստ ՀՀ ԱՎԾ-ի տվյալների

 

 

1 (2)

 

 

Աղյուսակ N 3

ՀՀ վերամշակող արդյունաբերության ընկերությունների կողմից 2010-2014 թվականներին պտղի, բանջարեղենի և խաղողի գնումների ծավալները

 

 

1 (3) 

 

 

ԱղյուսակN 1

ՀայաստանիՀանրապետությանգյուղատնտեսականմթերքներիվերամշակումիցստացվողարտադրատեսակների 2014-2018թվականներիարտադրությանծավալները

Տպել